Privacyverklaring Zo-Zien, Wilma Mooiweer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wilma Mooiweer van Zo-Zien verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hoe wij dit doen staat beschreven in onze privacyverklaring.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is mevrouw W.F. Mooiweer, gevestigd te Doornspijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67244998.

Persoonsgegevens

– Doel van verwerking

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, gebruiken wij deze gegevens alleen om met u in contact te treden.

Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

– Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen u contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders daarom ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@zo-zien.nl. Wij zullen deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderen.

– Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilma Mooiweer van Zo-Zien.

U hebt het recht dat wij uw gegevens overdragen. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten per post of via de mail, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking vanuw persoonsgegevens sturen naar info@zo-zien.nl .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wilma Mooiweer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@zo-zien.nl .     

– Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

De Belastingdienst verplicht ons uw factuurgegevens zeven jaar te bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met uw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan vijf jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

– Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan uw toegekende rechten kunt uitoefenen.